CONTACT US

LLC "Uvarovskaya Neftbaza" 

1 Leningradskaya 1-ya street
Working village of Uvarovka
Mozhaysk, Moscow region 
143260 Russia
 
Email- [email protected]uvarovskayaneftbaza.ru
           [email protected]uvarovskayaneftbaza.ru
           [email protected]uvarovskayaneftbaza.ru
 
Telephone: +7 (495) 295-02-40

Rotterdam: +31 (850) 021-262

 INN – 5028021360  KPP- 502801001 OGRN- 1045005400670